تحرك عام قابلیتی است كه از طریق آن كاربران و سایر واحدهای متحرك می توانند بدون توجه به موقعیت خود و یا تكنولوژی دسترسی مورد استفاده به سرویس های گوناگون دسترسی داشته باشند. میزان در دسترس بودن سرویس ها ممكن است كه به چندین عامل بستگی داشته باشد از جمله قابلیت های شبكه دسترسی، توافقات سطح سرویس (SLA) بین كاربsر شبكه خانگی و شبكه مورد بازدید و غیره. تحرك شامل توانایی برقراری ارتباط با یا بدون تداوم سرویس می شود.
با توجه به تعریف بالا شبكه ای NGN نامیده می گردد كه دارای ویژگی های زیر باشد:
 سوئیچینگ پاكتی داده ها
 دسترسی باند وسیع
 توانایی پشتیبانی از كیفیت سرویس
 استقلال لایه های سرویس و انتقال
 پشتیبانی از تحرك عام